DÄR LIVET VÄXER
…TILL GUD
Vi vill vara en gemenskap som fördjupar relationen till Gud och lever våra liv med Jesus som förebild och Bibeln som grund.
…TILL VARANDRA
Vi vill vara en gemenskap som är öppen för alla människor och präglas av värme, omsorg och kärlek.
…TILL VÄRLDEN
Vi vill vara en gemenskap som både lokalt och globalt sprider Guds kärlek genom ord och praktisk handling.

Vägledande värderingar
TILLBEDJANDE
Vi tror att församlingens viktigaste uppgift är att ära och prisa Gud.
Därför värdesätter vi lovsång och tillbedjan i våra gudstjänster och samlingar.
HEMKÄNSLA
Vi tror att församlingen skall vara som en familj där man känner sig hemma, bryr sig om, hjälper och uppmuntrar varandra i vardagslivet. Därför värdesätter vi att träffas i mindre gemenskaper i våra hem och att umgås vid kyrkfikat efter gudstjänsten.
KARISMATISK
Vi tror att den Helige Ande är församlingens livspuls och att Gud kan verka på övernaturliga sätt i våra liv.
Därför värdesätter vi bön för sjuka, profetiska tilltal och en tilltro till Guds ingripande förmåga.
KREATIV
Vi tror att församlingen är tänkt att återspegla Gud – Skaparen – genom att vara nytänkande, skapande och innovativ.
Därför värdesätter vi kreativa uttrycksformer och oprövade grepp i våra gudstjänster och verksamheter.
LIVSNÄRA
Vi tror att församlingen är tänkt att gensvara på de frågor som vårt vardagsliv ställer oss inför.
Därför värdesätter vi undervisning och samtal som på ett konkret sätt hjälper oss leva ett liv nära Jesus.

Detta tror vi på
… om Gud
Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. I begynnelsen skapade Gud världen. Guds härlighet, makt och vishet kan upptäckas i skapelsen. Gud uppehåller sin skapelse idag och handlar genom historien med oss människor.

… om Jesus
Vi tror att Jesus Kristus är Gud, som blev människa genom jungfrufödsel. Jesus levde ett fullkomligt liv och lät sig frivilligt dödas genom korsfästelse.
Hans död blev ett offer som räddar alla människor som tror och förlitar sig på honom. Jesus uppstod från de döda och satte sig efter sin himmelsfärd på Faderns högra sida. Jesus är enda vägen till gemenskap med Gud. Vi tror att Jesus ska komma tillbaka för att upprätta hela skapelsen igen.

… om den helige Ande och det kristna livet
Gud sände den helige Ande till oss människor som en hjälpare. Den helige Ande gör oss medvetna om synden och vårt behov av räddning. Anden leder oss till Jesus Kristus och föder oss på nytt. Den helige Ande bor i den kristne som ett uttryck för Guds närvaro och en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Anden förmedlar sina gåvor och sitt liv till varje troende. Dessa gåvor blir redskap till att bygga upp församlingen och utbreda Guds rike.

…om frälsningen
Som människor är vi från början skapade till gemenskap med Gud. Men när vi valde att förlita oss på vår egen väg (syndafallet) bröts den naturliga gemenskapen med Gud. Detta har fått konsekvenser för alla människor genom historien. Minnen från den skilsmässan lever kvar i oss och skadar vår relation till Gud, oss själva, varandra och skapelsen i stort. Detta kallar bibeln synd.
Räddningen ur detta dilemma initieras helt och fullt av Gud själv. Han erbjuder ”syndernas förlåtelse” och ett evigt liv som en gåva.
Jesus återställer den brustna relationen genom sin död och uppståndelse.
Vår del handlar om att tro på och ta emot Jesus som Herre och leva som hans efterföljare.

…om församlingen/kyrkan
Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med honom och varandra. Detta kallar bibeln för församlingen. Det fi nns bara en universell församling och den består av alla som bekänt Jesus som Herre och Frälsare. Bibeln uppmanar de troende att komma samman som gemenskap. Denna gemenskap är kallad att tillbe Gud, ta del av undervisning från bibeln, be för varandra, praktisera dop, fi ra nattvard och sprida budskapet om Jesus Kristus.

…om bibeln
Bibeln är grunden för den kristnes tro. Vi tror att gamla – och nya testamentets 66 böcker är inspirerade av Gud och givna genom utvalda människor som skrivit under Andens ledning i historien. På samma gång uttrycker bibelns böcker Guds auktoritet och författarnas bakgrund, stil och språk. Vi tror att bibeln är sann i allt den lär och påstår och att den utgör hållbara riktlinjer för den enskilde kristne och församlingens lära och liv.
Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon annan skrift.  

Vill du läsa mer om vår tro:
– Lausannedeklarationen 
– Manillamanifestet
– Den apostoliska trosbekännelsen
– Den nicenska trosbekännelsen
– Evangeliska Frikyrkan